۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

STUDENT NOTES


 

COPC (Computer Operator Preparation Course) Course Contents

Windows XP 


 

System-----------------------------------------------------    COPC

Duration-----------------------------------------------    60 Days

Released by---------------------------------------    Info Tech IT Institute


 


 

Basic and Core Hardware Parts

Core hardware

COPC (Computer Operator Preparation Course) information

 • Intro to computer history
  • Short history about calculation of people before computer world.
  • Intro to IT Fields.
 • Intro to computer usage in real
  • Usage of computer in formal and informal offices.
  • Usage of computer in physics
  • Usage of computer in geology
 • Intro to computer design and knowledge
  • Intro to computer models
  • Information about hardware and software
 • Intro to computer physical parts
  • Information about monitor function and models
  • Information about mouse function and structure
  • Information about keyboard function and all keys
  • Basic information about system unite function and design
 • Basic information, installation and configuring about system unite
  • General information about mother board
  • Basic information about CPU design, structure and function, hertz measurements
  • Basic information about RAM design and function
  • Basic information about hard disk function, entry structure and memory measurements
  • Basic information about CD drive and Floppy drive
  • What is graphic card, sound card, NIC card
  • Basic information about AC/DC power and power supply
 • Assembling and dissembling computer component
  • Built your PC all there devices
 • Main troubleshooting of computer hardware
  • Processor main problem
  • RAM troubleshooting
  • Mother board, sound card, graphic card, LAN card troubleshooting
  • Hard disk and CD drive trouble shooting
  • Power supply damage


 

Microsoft Windows XP components

 • Intro Microsoft windows XP Environments
 • Turn off computer (Shutdown, Restart, Standby, Hibernate)


 


 


 

Notepad

 • Information about notepad environments
 • Usage of notepad in real, methods to access notepad
 • Notepad menus (Files, Edit, Format, View, Help)
  • File (new, open, save, save as, page setup, print, exit) with short cuts
  • Edit (undo, cut, copy, past, delete, find, find next, replace, select all) with short cuts
  • Format (word wrap and font)
  • View (status bar)
  • Help (help topic with window commands, about notepad)
  • Creating different batch files by using notepad (like marquee, putting your PICs on drives)


 

 • Usage of simple folders
  • Creating and using folder to save and how to manage our files in office
  • Information about (Rename, cut, copy, past, past shortcut, delete and their size, change the icon of folder) of folder

Microsoft paint

Objective of during lecture (Editing photos, Resizing photo, Drawing simple design)

 • Changing background of picture
  • Changing the size of picture
  • Changing the color of many location of picture
  • Making logo without background
  • Changing picture to different formats
  • Usage of print screen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 • Information about MS paint environments
 • Usage of tools on picture and drawing
  • Drawing multi design like apple, car, house… etc
  • Cutting a location of one picture and move it to other picture
  • Typing the text on a picture


    

  • Menus (File, Edit, View, Image, Color, Help)
   • File (new, open, save, save as, from scanner and camera, print preview, page setup, print, set as background (Tiled)(centered), recent files, exit)
   • Edit (undo, cut, copy, past, clear selection, select all, copy to, past from)
   • View (tool box, color box, status bar, text toolbar, zoom, view bitmap) with short cuts
   • Image (flip rotate, stretch, invert color, attributes, clear image, draw opaque)
   • Color (edit color)
   • Help (help topic, about paint)


 


 


 


 


 


 


 

Control panel components

 • Microsoft compression to save disk space, compress zip folders
 • Usage of Win RAR to save disk space
  • Information about Win RAR
  • WinRAR installation
  • Compress data
  • Decompress data
 • Intro to My computer Environments
  • Information about my computer window commands on toolbar
  • Information about menus (files, edit, view)apply these menus on simple folder, file and drives
  • File (explore, open, search, new, create shortcut, delete, rename, properties, desktop, close)
  • Edit (undo, cut, copy, paste, paste shortcut, copy to folder, move to folder, select all, invert selection)
  • View (toolbar, status bar, thumbnails, tiles, icons, list, details, arrange icon by, choose details, go to, refresh)


   

  Intro to control panel, control panel style view and it's group policy)

 • Taskbar and start menu
  • Taskbar tab with customizing button (entry options)
  • Right click context menu of taskbar full option
   • Creating toolbars
   • View different kind window
   • Task manager
   • Lock the taskbar
  • Start menu tab
  • Simple start menu customize options
 • Intro to right click menu and it's group policy
  • Intro to desktop context menu
   • Arrange icon by
   • Refresh
   • Paste
   • Paste short cut
   • New
  • Enable and disable mouse right click on desktop
 • Display properties (with CPL command)
  • Desktop and group policy
   • Customize options
   • Changing the wallpapers by using different methods, set the position of wallpaper, information about default wallpaper
   • Appling prevent changing wallpaper, hide desktop tab
  • Screen saver and group policy (installation of 2 simple of screen saver)
   • Information, changing screen saver
   • Changing the setting of (3D text, Marquee, My picture slide show)
   • Information about on resume, display welcome screen saver
   • Installing and configuring one screen saver
   • Appling (disable and enable screen saver, changing default time, hide screen saver tab) group policy
  • Appearance and Group Policy
   • Windows and buttons, color scheme, font size, effects option
   • Advanced option basic information
   • Appling (Hide appearance tab) Group Policy
  • Setting and Group Policy
   • Information about Resolution, Pixels, Color, Quality and (appearance tab) Group Policy (Hide APP tab)
  • Themes and Group Policy (installation one simple Themes)
   • Intro Themes, changing themes, save a custom themes
   • Installing a simple themes
  • Adjust for best performance
   • For best performance of computer use this command
   • Menu show delay
  • Date and time, schedule task
   • Date and time (date and time tab, time zone, internet time) with CPL command
   • Schedule and task (explain all option of this applications) with CPL command
   • Information about advanced tab schedule property
  • Mouse and keyboard
   • Mouse (button tab, pointer tab, pointer option tab, wheel tab, hardware tab) all option with CPL comand
   • Keyboard (speed tab, hardware)
  • Accessibility option
   • Keyboard tab (full command)
   • Display tab (full tab)
   • Mouse tab (full tab)
   • Sound (basic )
   • General tab (basic)
  • Disk cleanup, Disk defragment with command line, OSK, Magnify
   • Disk cleanup
   • Disk defragment
    • Information, usage of defragment
    • Requirement of defragment
    • Doing disk defragment (Graphical methods, command line methods)
    • Different between( normal and force defragment)


    

  • Regional and language
   • Regional option tab(without customize button and this command is teaching in excel)
   • Language tab command
    • Details button(setting tab)
   • Installing Farsi language )
  • Fonts installation
   • Installing one English font, one Nastaliq font and Appling these font on notepad program (text)
  • Intro to user account, methods to making and deleting user accounts
   • Information about user account, default account
   • From control panel (with all options)
  • From manage
   • Making a user account
   • Information about group and built-in group and member an account to a group
  • From command line
   • Creating, deleting, changing password, enabling, disabling user accounts
  • Usage of (Logoff and Switch user)
  • Usage of password changer to reset your user account password
  • Information about user account profile
  • Add and Remove it's Group Policy
   • Installing a program and Removing program, information about change a program
   • Application installation on two methods
    • From my computer
    • From add or Remove program
   • Hide the change or remove page policy
   • Add or remove windows components
    • Add or Removing a built-in program (MS paint, Games)
   • Set program access and default
  • Add hardware
   • Installing, configuring in two methods (exe file, add hardware) and Troubleshooting of:
   • Printer devices (scanning photos and important files)
   • Copiers (coping files)
  • Microsoft System Restore
   • Information about system restore
   • Information about restore point (creating manual restore point)
   • Restore computer by using safe mode
  • Microsoft NT backup and restore
   • Simple information about backup
   • Creating a back copy of files and restore the backup files
  • Recycle bin properties and easy recovery application
   • Information about recycle
   • Information about recycle bin properties
  • On track easy recovery application information
   • recover on formatted driver DATA
  • Writing CD/DVD
   • Intro to CD-Drive and DVD-Drive information
   • Writing CD-Drive with Microsoft windows XP (copy and paste)
   • Writing CD-DVD with Nero application
    • Creating DATA Disk
    • Creating video disk
    • Creating Audio disk
  • Usage of antivirus in real to save your PC
   • Installation of Symantec antivirus
   • Updating
    • Automatic update
    • Manual update
  • Windows media player and codec player
   • Play, stop, open, eject, CD and DVD
   • Creating favorite play list
   • Using codec player to play.AVI.MP3 Video in media player
  • Microsoft windows movie maker
   • Information about, effects, animation, title
   • Import picture, import video, import audio
   • Story board and time line information
   • Split a video and audio
   • Picture clip with their title
   • Sound clips
   • Editing video converter
   • Professional video converter
  • System information in different methods
   • Checking system information (my computer property, dxdiag)
   • System information, CMD (Systeminfo),computer setup (BIOS)
  • Intro to Microsoft windows XP and Requirement
   • Windows XP hardware requirement (processor, hard disk, RAM)
  • Intro to hard disk partition and formatting
   • Information about primary and secondary partition
   • Information about file system, quick format, normal format
  • Installation of windowsXP and partition of HDD
   • First booting you CD format CD Drive
   • Information about blue wizard mode and GUI mode
   • Starting installation step-by-step
   • Partition step-by-step
  • Device manager
   • Information devices manager
   • Enabling and disabling devices from device manager
   • Installation of PC drivers (sound, VGA, LAN)
   • Installation drivers by using exe files
   • Group policy to enable and disable my computer drivers


    


    

   Typing part

  • English typing
  • English typing
   • Installation of typing
   • Information about putting finger on each keys
   • Test typing
  • Dari typing
   • Installation of typing
   • Information about putting finger on each keys
   • Test typing
  • Pashto typing
   • Installation Pashto fonts
   • Information about putting finger on each keys
   • Test typing


 

تعريف کمپيوتر


 


 

کمپيوتر چيست؟

کمپيوتر عبارت از سريعترين و مترقي ترين آله تخنيک جديد در دنيا ميباشد که در حال رشد است. اين وسيله برقي ميتواند تا معلومات را دريافت نمايد ، آنرا تصفيه نموده و دوباره بفرستد ويا در حافظه خود نگهداري نمايد. کمپيوتر قادر است تا عمليات حسابي را اجرأ نمايد و براي آن جوابهاي منطقي را که يک فرد قادر به ارايه آن در مدت زيادي نيست در يک وقت کوتاه پيشکش نمايد.

واژه کمپيوتر:
قسميکه همه ميدانيم بيشتر از چند سال محدود مي شود که کمپيوتر به کشور ما آمده اما برخلاف کشور های همسايه از سالها بدينسو همگام با دنياي غرب با کمپيوتر سروکار داشته اند. در اوايل براي مدتي به کمپيوتر «مغز برقي» ميگفتند اما وقتي براي اولين بارکمپيوتر در سال 1340 به سرزمين ايران رسيد آنرا کمپيوتر نام بردند اما بعد از گذشت مدت زماني کلمه «رايانه » معمول گرديد. و به تدريج جاي کمپيوتر را گرفت. رايانه خود يک کلمه فارسي بوده که به معني راياندن ، سامان دادن و مرتب نمودن مي باشد.

در اوايل کلمه Computer به شخصي اطلاق مي شد که محاسبات رياضي را اجرأ مي نمود. اما بعداً چون کمپيوتر وسيله ئي شد که جاي آن اشخاص را گرفت بناءً به اين وسيله کمپيوتر مي گويند.

کمپيوتر از يک کلمه لاتيني (Compute) گرفته شده که اين کلمه به معني محاسبه کردن ميباشد.

از علم کمپيوتر 20 فيصد در محاسبه و 80 فيصد در بخشهاي غير محاسبوي استفاده ميشود.


 

تاريخچه کمپيوتر


 

وقتي در مورد تاريخچه کمپيوتر صحبت ميشود وارد بحث بزرگي ميشويم که تفصيل آن در چندين کتاب بزرگ هم امکان پذير نيست که باعث ضياع وقت ميگردد. بناءً بخاطر ضايع نشدن وقت اما دريافت معلومات اساسي در مورد علم کمپيوتر به مهمترين واقعات و پيشرفتها در عرصه علم کمپيوتر ميپردازيم.

در اوايل چون وسيله ئي براي حل عمليات حسابي وجود نداشت و مردم در اين قسمت با مشکلات زيادي روبرو بودند بناءً با تلاشهاي زياد مردم چين توانستند تا يک وسليه ئي را بنام «چوت» ساختند که اين وسيله ميتوانست تنها عمليات جمع و تفريق را به شکل دستي اجرأ نمايد. چوت خود يک شکل ابتدائي کمپيوتر بود که از چوب ساخته شده بود. اين وسيله شش قرن قبل از ميلاد توسط مردم چين ساخته شد.


چون چوت يک وسيله نبود تا همه نيازمنديهاي محاسباتي را حل نمايد و مشکلات مردم را رفع نمايد بناءً افراد در تلاش بودند تا وسيله ئی را بسازند که همه نيازمنديهای مردم را حل نمايد بناءً در سال 1642 ميلادي براي اولين بار ماشين حساب ساخته شد توسط يک جوان فرانسوي بنام (Blasé Pascal) که اين دستآورد خود را بنام (Pascalian) نام نهاد. 

چون (Pascaalin) نميتوانست تمام نيازمنديهاي حسابي را اجرأ نمايد و تنها ميتوانست عمليات جمع و تفريق را اجرأ نمايد بناءً اين ماشين در سال 1672 ميلادي توسط (Libinitze) رياضي دان جرمني انکشاف داده شد که قادر شد تا عمليات چهارگانه (جمع ، تفريق ، ضرب و تقسيم ) را اجرأ نمايد.


 

قسميکه تذکر يافت قبلاً ماشينهائيکه ساخته شده بودند وظايف را به شکل دستي اجرأ مينمودند و نميتوانستند تا عمليات را به شکل خودکار اجرأ نمايند بناءً يکي از رياضي دانان انگليسي که در يکي از دانشگاه هاي آن کشور به حيث استاد وظيفه اجرأ ميکرد يک ماشيني را ساخت که عمليات را به شکل خودکار اجــــــــــرأ ميکرد و براي آن (Difference machine) نام گذاشت.

        


 

بعداً براي اولين بار دختري بنام (Ada Lovelace) در سال 1843ميلادي براي کمپيوتر برنامه ساخت. اين دختر به صفت معاون Babbage در يک دانشگاه وظيفه اجرأ ميکرد.


 

سپس براي اولين بار در کمپيوتر از برق استفاده شد و از انرژي برق در ماشيني استفاده شد کــــه بنام (Punched
Cards) ياد ميشد. و اين ماشين قادر بود تا همانند ماشين تايپستي کارنمايد.


 

و براي اولين بار در سال 1946 ميلادي يک شرکت امريکائي بنام IBM(International Business Machine) کمپيوتري ساخت که بنام ENIAC ياد ميشد.


 

با گذشت هر روز يک تحول جديدي در عرصه رشد کمپيوتر صورت گرفته بناءً اگر در مورد آن بحث نمائيم باعث ضياع وقت ميگردد بناءً علمأ مراحل رشد کمپيوتر را به دو بخش تقسيم بندي نموده اند که به تفصيل هر يک ميپردازيم.


 

 1. تخنيک در حال رشد.
 2. تخنيک پيشرفته.


 

 1. تخنيک در حال رشد ((Extended Technology: عبارت از آن مرحله از رشد کمپيوتر ميباشد که قادر به انجام تمام وظايف نبود و نميتوانست که تمام وظايفي که به آن سپرده ميشد اجرأ نمايد بناءً آن مرحله را بنام مرحله در حال رشد تخنيک کمپيوتر نام گذاشتند. که در آن مرحله کمپيوترهائي بنامهاي ذيل ساخته شد:


 


 


 


 


 

2- تخنيک پيشرفته(Advance Technology): عبارت از آن مرحله رشد کمپيوتر ميباشد که کمپيوتر ميتوانست تمام وظايفي را که به آن سپرده ميشد اجرأ ميکرد ، که در اين مرحله کمپيوترهائي با مودل هاي ذيل ساخته شد:


 


 


 


 


 


 


 


 


 

انواع کمپيوتر


 

عموماً کمپيوتر به سه نوع تقسيم ميباشدكه عبارت اند از:

 1. Digital Computer
 2. Analogue Computer
 3. Hybrid Computer

Digital Computer: عبارت از آن سيستم کمپيوتر هائي اند که داراي حافظه بوده و معلومات را به شکل نقطه ئي جريان ميدهد و آن را در خود نگهداري مينمايند.


 

انواع ديجيتل کمپيوتر


 

عموماً کمپيوتر ديجيتل به چهار نوع تقسيم ميشود که عبارت اند از:


 

1- Super Computer: اين سيستم کمپيوتر ها بزرگترين کمپيوترهاي دنيا بوده اند که داراي حجم زياد ، حافظه بسيار قوي و سرعت مناسب ميباشند. و در آنها در يک وقت چندين نفر کار ميکند.

از اين نوع کمپيوتر ها در تحقيقات مسلکي در فضأ استفاده صورت ميگيرد.

2- Main frame Computer: کمپيوترهاي بزرگ و قدرتمند با حافظه بسيار قوي که از آنها در شرکت هاي بزرگ استفاده صورت ميگيرد.


3- Mini frame Computer: کمپيوتر هاي کوچک با قدرت بسيار زياد نسبت به Main frame Computer که از آنها در شرکت هاي هوائي ، بانکها وغيره موارد استفاده ميشوند.


 

4- Micro Computer: عبارت از کمپيوتر هاي معمولي اند که از آنها در منازل و دفاتر استفاده صورت ميگيرد. همچنان در زبان انگليسي به اين کمپيوترها Personal Computer/PC گفته ميشود. 


 


 


 


 


 

کمپیوتر عبارت از یک ماشین برقی (Electronic Machine)است که Data برایش داده شده وبعد ازعملیه (( Process دوباره معلومات را ارائیه میدارد همچنان معلومات (Data) د ران ذخیره شده میتواند و البته تمام عملیه های در یک مدت کم انجام می گیرد. و همچنان کمپیوتر دارای سرعت سریع و بیدون اشتباه است.


 

کمپیوتر متشکل از چهار عملیه اساسی که عبارت اند از :


 

 1. INPUT
 2. PROCESSING
 3. OUTPUT
 4. STORAGE


 

INPUT.1

عملیه Input توسط Inputting Device صورت میگرد مانند : (Keyboard, Mouse, Scanner).


 


 

PROCESSING. 2

عملیه Processing توسط Device بنام Processor صورت میگرد.


 

OUTPUT. 3

عملیه Output توسط Outputting Devices صورت میکیرد مانند : (Monitor ، Printer ، Sound CARD).


 

STORAGE.4

عملیه (Storage) که Data را به شکل موقت یا دایم ذخیره منماید مانند: (HDD ، CD-D ، FDD ، RAM).

و همچنان بعضی از device های وجود دارند که هم عملیه (Inputting) وهم (Outputting) را انجام میدهند که بنام

(I/O Devices) یاد میشوند .


Data
:

مجموعه از معلومات و ارقام میباشد.

مثال: 4=2+2


 

Processing :

زمانیکه عملیات حسابی و منطقی بالای Data صورت گیرد و بعد از آن یک عمل را انجام دهد در سیستم بنام عملیه


 


 

(Processing) یاد میشود.


 


 

یک سیستم متشکل از دو بخش اساسی بوده که عبارت از Hardware و Software میباشد این دوبخش بدون یکدیگر نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند. یعنی بطور مثال اگر انرا به موتر و راننده تشبه نمایم موتر بدون راننده قابل استفاده نمیباشد و یا بر عکس آن.

Hardware:

بخشیکه یک قسمت فضا را اشغال نموده قابل لمس بوده و قابل تغیر نباشد
مانند : (Keyboard, Mouse, Monitor).

کنترول Hardware توسط Software صورت میگرد و تحت کنترول آن می باشد .


 

Software:

Software عبارت ازمجموعه معلومات است که ارتباط مستقیم با Hardware داشته و Hardware را کنترول مینماید که شکل فزیکی نداشته یعنی فضا را اشغال نکرده وقابل لمس نمی باشند . Software به دو نوع میباشد .


 

1 – System Software

2 - Application Software


 

: Software System - 1

عبارت از Software های اند که Physical Devices سیستم را کنترول مینمایند ویا اینکه کنترول کننده Hardware میباشند مانند Windows OS)) .


 

Operating System :

عبارت از System Software های اند که نقش مرکزیت تمام Software ها را اجرا مینایندو از طریق همین System Software های دیگر عملیه Processes را به پیش میبرند . که بدون این عملیه کاری Software ها امکان ندارد .

و به عباره دیگر (Operating System) یک Interface بین user و Hardware میباشد.


 

Application Software:

نوع از Software بوده که عامل کنترول Physical Devices سیستم نمی شوند و عملیه Processes این نوع Software از طریق System Software آن صورت می گیرد.مانند Office package )) یا (Game )و غیره......


 


 


 

PC یا Micro Computer از نگاه شکل و یا ساختمان فزیکی به سه نوع میباشند که عبارت اند از :


 

1- Tower top Computer ( Standard PC)

2- Desktop Computer (Standard PC)

3- Laptop Computer ( Compact PC)


 

Tower Top PC:-

عبارت از PC های اند که شکل و یا Form Factor آن بشکل ایستاده و یا بشکل برج مانند میباشد و بشکل عمود به سطح زمین ایستاده می باشند .قرار شکل ذیل.


 


 


 


 


 


 


 

Desktop PC :-

عبارت از PC های اند که بشکل افقی یا به سطح زمین هموار میباشد قرار شکل ذیل :


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Laptop PC:-

عبارت از PC های اند که شکل آن Not book یا کتاپچه مانند میباشند و تمام اجزای آن

(Built-in) بوده و از جملهBranded PC بشمار میرود.

و بنام های مختلف یاد میشوند: مانند Portable PC ، Mobile PC Tablet PC ، Removable PC ، Note Book PC Compact PC, و غیره .


 


 


 


 


 


 


 

عبارت از سرکت و مهم ترین مدار داخل سیستم بشمار میرود. که بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم با تمام اجزای سیستم وصل میشوند و یا به عباره دیگر تخت است که ارتباطات بین اجزای سیستم را برقرار میکند. در حقیقت Mainboard (Controller) کننده تمام اجزای سیستم بحساب میرود.و یا (Interfaces) بین Internal Devices و External Devices قرار میگیرد و خود (Mainboard) از جمله(Internal Devices) بشمار میرود . این را بنام های مختلف نیز یاد میکنند مانند.

System board ، Logic board ، Main board Motherboard, planner board, Controller Circuit,

یاد میشوند یعنی Internal Devices ها و External Devices ها مستقمیاً و غیر مستقمیاً به آن وصل میشوند .

Main board Provide (POWER, DATA, CONTROL, ADDRESS)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Main Component of Main board

اجزای مهم یک (Systemboard)عبارت از

 • Micro Processor
 • Memories RAM or Physical Memory
 • Expansion slots
 • I/O Ports
 • Main Chipset


 

یکی از انواع مهم (Internal Devices) ها بشمار رفته که وظیفه مرکزی را در سیسستم اجرا میکند که بنام (CPU) یا (Central processing Unit) یاد میشود یکی از عملیه های مهم سیستم را به عهده دارد که این عملیه عبارت از (Processing) میباشد که این آله یا(Device) عملیه متذکره سیستم را اجرا میکند

این Device قابلیت اجرای عملیه های منطقی و حسابی را دارند یعنی عملیه های (Logic)و (Compute) را اجرا میکند .

(Device) متذکره میتواند مستقیماً و غیر مستقیماً به Main board وصل شود و تمام وظایف و کنترول سیستم را به عهده دارد.

چننانچه از نام آن پیدا است که رول مرکز یت سیستم را اجرا میکند و تمام عملیات های کاری در این اله یا Device صورت میگرند.

در حقیقت Micro Processor از میلیون ها Micro Transistors و Logic Gate ساخته شده است .

سرعت کاری (Micro Processor) به MHZ و GHZ اندازه گیری میشود.

Micro Processor به Form factor های مختلف و سرعت کاری مختلف و کمپنی های مختلف دیده میشوند. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

عبارت از (Internal Device) بوده که (Data) را موقتا ذخیره میکند. ویا دسترسی سریع معلومات را به عملیه Processes آماده میسازد.

RAM معلومات را موقتاً ذخیره کرده و Data ذخیره شده را به عملیه Process میدهد. و اینوع (Memory) ها وابسته به برق بوده (Volatile) میباشد.

یعنی برای ذخیره کردن Data به (Electric Power) ضرورت دارند. یا

Need to Power to store the Data که حافظه موقتی نیز خطاب می شوند.

اگر (Power) بالای آن قطع شود تمام (Data) یا معلومات ذخیره شده در آنها از بین می رود.

البته (RAM)ارتباط مستقیم با Microprocessor /CPU داشته و CPU نمی تواند با Inputting Devices و یا Outputting Devices ارتباط بگیرد.


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 
:CD Rom
یکی از بخش های secondary storage می باشد. که معلومات یا data را بشکل نور یا (انرژی نوری )
در storage media آ ن بطور دایمی ذخیره می شود
.

و توسط (Drive) این ها (Read/Write) میشوند که (Drive) ها آن مانند.

CD-Drives, DVD-Drives, CD-Writer, DVD-Writer, COMBO-Drives


می باشد که این نوع storage media ها removable میباشد.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

HDD در سال 1980
در سیستم های micro computer استفاده شده است

HDD یکی از انواع magnetic storage بوده که معلومات را بشکل انرژی مقناطسی در ( flux ) ذخیره میکندکه flux یکی از واحدات فیریکانسی مقناطیسی بوده که کوجکترین واحد اندازه گیری ساحه مقناطیسی میباشد که معمولاً یک flux به مقداری ساحه است که 1bit
data را ذخیره می کند که شامل Sec –storage Device میباشد رود که معلومات در داخل آن ذخیره می شود و در ذخیره نگهداشتن معلوما ت وابسته به برق نمیباشد و ( Storage Media ) آن Non –removable می باشد .


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Power Supply یکی از اجزای مهم سیستم بشمار رفته که بخش تغذیه انرژی سیستم را به عهده دارد از اینرو پاورسپلائی برای تمام سیستم Hardware Devices انرژی تهیه میکند. در Form Factor های مختلف دیده میشود.که بر حسب Watt بیان شده و دارای watt های مختلف هستند و در سیستم ها استفاده میگردد.

عملیاتهاي مختلف در داخل ان صورت میگیرد یعنی برق متناوب (AC) را به بـــــرق (DC) تبدیل میکند.

که عملیات های PSU درسیستم عبارت از:

1. Convert AC to DC Voltage (110 Volt or 220 Volt) 50Hz --- 60Hz

2. Amplification of Frequency (Signal) Amplify from 50Hz to 1500 KHz

3. Step-Down the AC (VC) Voltage 165 Volt or 330 Volt to 12V, 12V & 5V

4. Convert VC voltage to DC voltage, Filtering, Regulatation & out (3V, 3.3V, 5V & 12V)


 


 


 


توانائی (PSU) به (WATT) نشان داده میشود.
 

        

 1. P1 Power connector

  یک Power Connector میباشد که در سیستم های امروزی دیده میشود که دارای 20 Pins و 2 ردیف میباشد که در Main board وصل میشود


    
 


 


 

 1. Molex Power Connector


 


 

این نوع Power Connector برای وصل کردن Hard disk HDDو CD Rom استفاده میشود. .


 


 


 


 

 1. Mini Molex (Berg Power Connector

این نوع Power Connector برای وصل کردن Floppy استفاده میشود 


 


 


 

 1. Auxiliary Power Connector

یکی از Power Connector های قبلی برای سیستم های Dual Voltage بوده است که دارای شش پن و یک ردیف است که در سیستم Dual Voltage استفاده میشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر